تاریخ آزمون نوع آزمون محل برگزاری هزینه آزمون ثبت نام
1402/02/29 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/03/26 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/04/30 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/05/27 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/06/31 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/07/28 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/08/26 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/09/24 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/10/29 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/11/27 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام
1402/12/18 تحلیلی سالن آزمون موسسه ایران اروپا 750,000 تومان ثبت نام