تاریخ آزمون نوع آزمون محل برگزاری هزینه آزمون ثبت نام
1400/07/30 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1400/08/28 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1400/09/26 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1400/10/24 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1400/11/29 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1400/12/06 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1400/12/20 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1401/01/26 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/02/30 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/03/06 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/03/27 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1401/04/31 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1401/05/28 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1401/06/25 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 350,000 تومان ثبت نام
1401/07/29 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/08/27 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/09/25 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/10/30 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/11/28 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام
1401/12/19 تحلیلی هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران) 450,000 تومان ثبت نام